integrity
Integritet
Ingenjörsbyrå Forma AB är noga med att skydda och respektera din personliga integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur Ingenjörsbyrå Forma AB samlar in och behandlar personuppgifter om anställda och andra representanter hos tidigare, befintliga eller potentiella leverantörer, kunder och andra affärspartners till oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Ingenjörsbyrå Forma AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, som beskrivs här nedan. Du kan när som helst kontakta oss på info@wp.ibforma.com om du har frågor kring denna integritetspolicy eller dina personuppgifter.

Ingenjörsbyrå Forma AB kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, epost, telefonnummer, postadress.
 • Uppgifter om individen, till exempel språkpreferenser, bilder, fritidsintressen.
 • Uppgifter om organisation, till exempel bolagsnamn, jobbtitel, arbetsplats, land.
 • Korrespondens, till exempel personuppgifter som du skickar till oss per epost, post eller på andra sätt. Observera att vi mottar den information som du skickar till oss.
 • Information om event som du deltar på, till exempel information relaterad till anmälan till eventet, inklusive allergier eller andra kostpreferenser.
 • Övriga personuppgifter. Vi kan även samla in och behandla annan relevant information som du lämnar till oss om dig själv. Till exempel kan vi samla och behandla information om dina kontakter med oss, inklusive uppgifter om epostkorrespondens, telefonsamtal eller personliga kontakter (t.ex. datum, tid och samtalsämne).
 • Känsliga personuppgifter. Vi samlar enbart in och behandlar känsliga personuppgifter (t.ex. ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion, hälsa eller liknande) om det är nödvändigt. Eftersom epost inte alltid är helt säkert, får du gärna undvika att inkludera känsliga personuppgifter i dina mail till oss.

Information som du ger oss. Merparten av alla personuppgifter som Ingenjörsbyrå Forma AB samlar in om dig lämnar du själv till oss. Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss. En del personuppgifter är dock nödvändiga för att vi ska kunna interagera med våra kunder, leverantörer och andra partners för affärsändamål. Om du inte tillhandahåller den typen av uppgifter kan det hindra hanteringen och leveransen av tjänster eller produkter som du, eller bolaget du representerar, kan förvänta sig från oss.

Information som samlas in på andra sätt. Ingenjörsbyrå Forma AB kan även samla in personuppgifter från din arbetsgivare, eller bolaget du representerar. Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från offentligt tillgängliga källor och baserat på information från myndigheter, leverantörer av kontaktuppgifter och andra pålitliga källor. Denna typ av uppdateringar görs manuellt eller automatiserat.

Ingenjörsbyrå Forma AB behandlar dina personuppgifter för de syften och baserat de lagliga grunder som anges nedan. Notera att exemplen som framgår under respektive ändamål inte är uttömmande och kan skilja sig åt beroende affärsrelationen mellan oss.

 • För att ingå och administrera affärsrelationen.
  Dina personuppgifter kommer framförallt att användas för att administrera och vårda affärsrelationen mellan Ingenjörsbyrå Forma AB, dig och bolaget du representerar. Till exempel behöver vi behandla personuppgifter för att fullgöra våra kontraktuella åtaganden, samt andra löften och skyldigheter, gentemot dig och bolaget du representerar. Detta innefattar även åtgärder som behövs inför att ingå ett avtal med dig, eller bolaget du representerar. Den lagliga grunden för denna behandling är att fullgöra våra kontraktuella förpliktelser och andra berättigade intressen, till exempel vårt intresse av att ingå och fullgöra avtal samt av att hantera vår dagliga verksamhet i enlighet med lagenlig och god företagssed. Detta är normalt sett också av intresse för bolaget du representerar.
 • För att marknadsföra våra tjänster.
  Ditt namn och din epost kan komma att användas för att kommunicera våra tjänster till dig. Till exempel för att skicka nyhetsbrev, information om våra tjänster, marknadsföringsmaterial samt inbjudningar till event. Den lagliga grunden för denna behandling är berättigade intressen, till exempel vårt intresse av att marknadsföra våra tjänster, vårda våra affärsrelationer samt hålla dig uppdaterad om vår verksamhet. Om du inte längre önskar få denna typ av information kan du avregistrera dig genom att följa instruktionerna i det mail som du fått från oss, eller genom att kontakta oss på info@wp.ibforma.com.
 • För att fullgöra rättsliga förpliktelser.
  Vi kan behöva behandla dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller andra rättsliga förpliktelser.
 • För att skydda Ingenjörsbyrå Forma AB, dig och andra.
  Vi kan behandla dina uppgifter för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras juridiska rättigheter, affärsintressen eller andra legitima intressen. Det kan till exempel behövas om du eller någon annan riktar krav mot oss. Detta är nödvändigt för att skydda dig och andra, samt för andra berättigade intressen.
 • Med ditt samtycke.
  Vi kan även använda information om dig för andra specifika syften än som framgår ovan, om du har godkänt det. Till exempel kan vi med ditt godkännande publicera referenser eller inkludera dig i artiklar om kunduppdrag, för att marknadsföra våra tjänster.

Ingenjörsbyrå Forma AB jobbar för att tillhandahålla kvalitativa tjänster och produkter, som tillgodoser era behov och förväntningar. Det kräver att uppgifter delas med andra pålitliga parter.

 • Anställda och konsulter.
  Under den period som affärsrelationen mellan oss pågår kommer dina personuppgifter oundvikligen att delas med anställda och konsulter hos oss. Vi kommer dock begränsa tillgången till anställda och konsulter som behöver uppgifterna för att utföra sina jobb.
 • Företag inom Netgroup.
  Ingenjörsbyrå Forma AB arbetar i nära samarbete med Netgroup Engineering och deras nätverk av teknikföretag. Vi kan komma att dela information om dig med andra företag i Netgroups nätverk, för att tillhandahålla våra tjänster och erbjuda andra tillhörande tjänster till dig.
 • Tjänsteleverantörer och andra leverantörer.
  Dina personuppgifter kan delas med företag som tillhandahåller olika typer av tjänster till oss, eller om det krävs för affärsrelationen mellan Ingenjörsbyrå Forma AB, dig och bolaget du representerar. Till exempel marknadsföringsbyråer och leverantörer av tjänster inom IT. Dessa företag får bara använda och dela dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att leverera sina tjänster till oss, eller för att uppfylla sina rättsliga förpliktelser. Det kan även hända att andra leverantörer anlitas för att hjälpa oss att tillhandahålla produkter och tjänster till dig, eller bolaget du representerar.
 • Rättsliga sammanhang.
  Ibland kan rättsliga sammanhang kräva att vi delar information om dig, till exempel om det krävs till följd av lag, rättslig process eller för att besvara en begäran från brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.
 • Transaktioner.
  Det kan hända att vi, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget. Som ett led i en transaktion kan dina personuppgifter behövas delas med parter som är involverade i transaktionen.
 • Övriga parter.
  Vi kan även dela dina personuppgifter om du ber eller tillåter oss att göra det, till exempel om vi ska koppla ihop dig med ett annat bolag. Du kan även inkluderas i konversationer tillsammans med andra externa parter, till exempel i mail.

Ingenjörsbyrå Forma AB strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock ibland behöva överföras till företag utanför EU/EES. Observera att andra regler kan gälla för din personuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan innebära ett sämre skydd. Ingenjörsbyrå Forma AB kommer dock se till att adekvata skyddsåtgärder (t.ex. godkända standardklausuler och Privacy Shield) finns på plats för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas och hanteras på ett säkert sätt. Du kan alltid kontakta oss för mer information om tillämpliga skyddsåtgärder.

Ingenjörsbyrå Forma AB sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftena som uppgifterna samlades in för. Hur länge detta är kan bero på typen av uppgifter. Vi kontrollerar regelbundet behovet av spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav. Generellt sett behöver vi spara merparten av dina personuppgifter under den tid som vår avtals- eller affärsrelationen med dig och bolaget du representerar består. Normalt sett behöver vi även spara en del uppgifter en tid därefter, på grund av garantier eller andra reklamationsfrister som gäller för avtal eller beställningar. Dina uppgifter kan också komma att lagras en längre tid om det krävs enligt lag, till exempel skatte- och bokföringslagstiftning.

Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter och information om behandlingen. Du har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig rättas och kan också ha rätt att få uppgifter om dig raderade, till exempel om en uppgift inte längre är nödvändiga för syftet som den samlades in för. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen, samt att begära behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan även ha rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Ingenjörsbyrå Forma AB arbetar regelbundet med att säkerställa att uppgifter i våra register är både korrekta och uppdaterade. Om dina personuppgifter ändras får du därför gärna meddela oss.

Med hänsyn till att vår verksamhet och organisation kan komma att förändras över tid, kan denna policy emellanåt behöva uppdateras för att avspegla sådana förändringar. Du kommer informeras om några betydelsefulla ändringar görs (t.ex. via epost), men vi rekommenderar även att du läser denna policy med jämna mellanrum, för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar som gjorts.

Ingenjörsbyrå Forma AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, som beskrivs ovan. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du har några frågor som rör denna integritetspolicy eller dina personuppgifter, får du gärna kontakta oss på info@wp.ibforma.com.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.